General Conditions

 

1. Voorwerp : De klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn onderneming toe te vertrouwen aan Rainbow Consulting. Rainbow Consulting aanvaardt deze opdracht. De beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in een bestelbon/offerte. Samen met de algemene voorwaarden vormen ze de overeenkomst. Wijzigingen zullen pas van kracht worden indien ze naar behoren schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Rainbow Consulting gebonden is door een middelenverbintenis.

2. Prijzen : De diensten zullen verstrekt worden tegen de in de bestelbon/offerte vastgestelde prijzen. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Tenzij anders bepaald in de bestelbon/offerte, zullen alle overeengekomen prijzen jaarlijks worden aangepast om de stijgende werkingskosten te dekken. Deze verhoging mag op jaarbasis niet meer bedragen dan de aanpassing aan de index van de consumptieprijzen + 1%.

Alle door Rainbow Consulting voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen 1 % per maand. Rainbow Consulting heeft het recht alle administratieve kosten door te rekenen, net als de kosten die Rainbow Consulting maakt voor de invordering van alle openstaande vergoedingen en andere schade die Rainbow Consulting ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft met een minimum van 100 euro. Onverminderd alle overige rechten van Rainbow Consulting heeft Rainbow Consulting het recht om haar diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van de klant. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd.

3. Aansprakelijkheid : Rainbow Consulting verstrekt de diensten van consultancy en advies op basis van haar kennis en expertise. Rainbow Consulting neemt geen beslissingen in naam van of voor rekening van de klant en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen en keuzes die de klant binnen de eigen organisatie maakt. Er kan dus nooit sprake zijn van enige vorm van aansprakelijkheid noch van schadevergoeding betreffende dergelijke beslissingen of keuzes gemaakt door de klant.

4. Overmacht : Geen van beide partijen is tegenover de andere aansprakelijk voor een vertraging of niet-uitvoering van haar verbintenissen indien deze te wijten is aan overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn oorlog, oproer, rellen, explosies, stakingen of sociale conflicten, gebreken in de apparatuur van de andere partij, defecten in de telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden of de onmiddellijke beëindiging door een leverancier van de samenwerking tussen Rainbow Consulting en deze leverancier, zonder dat deze beëindiging het gevolg is van een materiële tekortkoming van Rainbow Consulting. Indien overmacht een partij belet om haar verbintenissen krachtens deze overeenkomst gedurende een ononderbroken periode van meer dan drie maanden na te komen, dan kan de andere partij de samenwerking beëindigen zonder vergoeding.

5. Gegevensbescherming : Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens elke toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst worden verwerkt.

6. Vertrouwelijkheid : Zowel de klant als Rainbow Consulting verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derde partijen mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en subcontractors voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

7. Personeel/uitvoering : Rainbow Consulting behoudt zich het recht voor te bepalen welke consultant wordt toegewezen aan een opdracht, alsook om deze consultant te veranderen gedurende de opdracht, tenzij specifiek anders overeengekomen. De consultants van Rainbow Consulting kunnen nooit beschouwd worden als werknemers van de klant. De klant, diens werknemers of agenten mogen geen instructies geven aan werknemers of subcontractors van Rainbow Consulting en dienen er zich van te onthouden om enige vorm van gezag uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit verbod zijn voor rekening van de klant. De partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen tot stand gebrachte relatie er een is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De partijen nemen alle wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke ondernemingen.

8. Intellectuele rechten : Elke partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in de overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van een partij zonder de uitdrukkelijke toestemming van die partij te vervreemden, verpanden of over te dragen aan derden. Voor zover toepasselijk, kent Rainbow Consulting voor de duur van de overeenkomst aan de klant bij wijze van dienstverlening wel een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toe om de vermelde toepassing voor zijn of hun eigen interne zakelijke doeleinden te gebruiken (“gebruiksrecht”). Bij beëindiging van de overeenkomst loopt het gebruiksrecht ten einde. De klant erkent dat het gebruiksrecht betrekking heeft op uitsluitend web-gebaseerde toepassingen.

9. Duur en einde : De dag waarop de overeenkomst in werking treedt, de duur, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon/offerte. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte of schriftelijke bevestiging van een opdracht. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum. Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de klant.

10. Bevoegdheid en toepasselijk recht : Deze overeenkomst valt onder de toepassing en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst en die de partijen niet in der minne konden regelen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

Let's talk! We're interested to get to know you and your organization!

Contact

Phone

+32 460 94 66 11

Email

info@r-consulting.be

Addresses

Sint-Jansstraat 8 bus 402 – 3800 Sint-Truiden – Belgium (HQ)
Henegouwpad 25 – 8670 Oostduinkerke – Belgium